ZATM

فلسفه

آﺷﻨﺎﻳﻲ. ﺑﺎ. ﻣﻨﻄﻖ. و. ﻓﻠﺴﻔﻪ. اﺳﻼﻣﻲ. * اﺳﺖ. در. دﺳﺘﺮس. ﺟﻮاﻧﺎﻧﻲ. ﻗﺮار. ﻣﻲ. ﮔﻴﺮد. ﻛﻪ. در. ﭘﻲ. ﺷﻬﺎدت. او،. ﺟﻨﺎزه … ﻗﺮار. داده. ﺷﺪ . 12. ﻳارد. ﺒﻬﺸﺖ. 1359. ﺷﻮراي. ﻧ. ﻈﺎرت. ﺑﺮ. ﻧﺸﺮ. آﺛﺎر. ﺷﻬﻴﺪ. ﻣﺮﺗﻀﻲ. ﻣﻄﻬﺮي. ١٠ … ﭘﺎﻳﻪ. ﮔﺬاري. ﺷﺪ،. و. از. ﻋﻠﻮم. اﺳﻼﻣﻲ. ﻧﻮع. اول. آﻏﺎز. ﺑﻪ. ﻛﺎر. ﻛﺮد . ﺑﺮاي. آﮔﺎﻫﻲ. ﺑﻴﺸﺘﺮ. ﺑﺎﻳﺪ. ﺑﻪ. ﻛﺘﺐ.

آشنایی با علوم اسلامی1

آﺷﻨﺎﻳﻲ. ﺑﺎ. ﻣﻨﻄﻖ. و. ﻓﻠﺴﻔﻪ. اﺳﻼﻣﻲ. * اﺳﺖ. در. دﺳﺘﺮس. ﺟﻮاﻧﺎﻧﻲ. ﻗﺮار. ﻣﻲ. ﮔﻴﺮد. ﻛﻪ. در. ﭘﻲ. ﺷﻬﺎدت. او،. ﺟﻨﺎزه … ﻗﺮار. داده. ﺷﺪ . 12. ﻳارد. ﺒﻬﺸﺖ. 1359. ﺷﻮراي. ﻧ. ﻈﺎرت. ﺑﺮ. ﻧﺸﺮ. آﺛﺎر. ﺷﻬﻴﺪ. ﻣﺮﺗﻀﻲ. ﻣﻄﻬﺮي. ١٠ … ﭘﺎﻳﻪ. ﮔﺬاري. ﺷﺪ،. و. از. ﻋﻠﻮم. اﺳﻼﻣﻲ. ﻧﻮع. اول. آﻏﺎز. ﺑﻪ. ﻛﺎر. ﻛﺮد . ﺑﺮاي. آﮔﺎﻫﻲ. ﺑﻴﺸﺘﺮ. ﺑﺎﻳﺪ. ﺑﻪ. ﻛﺘﺐ.

بخش آشنایی با علوم اسلامی – پایگاه استاد شهید مطهری

مطالب این کتاب، بخشی مرتبط با مباحث کتاب « آینده انقلاب اسلامی ایران» و بخش… توضیحات بیشتر. کلیات علوم اسلامی جلد اول (منطق، فلسفه). نسخه چاپی.

علوم اسلامی – پایگاه جامع استاد شهید مرتضی مطهری

علوم اسلامی را كه اكنون موضوع بحث است چند گونه می توان تعریف كرد و بنا به هر … و غیره، و مانند كلام عقلی، اخلاق عقلی، حكمت الهی، منطق، اصول فقه، رجال و درایه. … به وسیله ی شخص پیامبر گرامی پایه گذاری شد و از علوم اسلامی نوع اول آغاز به كار كرد.

آشنایی با علوم اسلامی (کتاب) – دانشنامه‌ی اسلامی

جلد اول شامل: آشنایی با منطق و آشنایی با فلسفه. جلد دوم شامل: … آشنایی با علوم اسلامی، مرتضی مطهری، کتابخانه الکترونیکی صافات. برگرفته از …

فایل pdf همه کتاب های آیت الله مرتضی مطهری • صدانت

برای دریافت فایل PDF کتاب های آیت الله مرتضی مطهری روی عنوان آن کلیک نمایید | رای اولین بار اقدام به … بنیاد علمی و فرهنگی استاد شهید مرتضی مطهری با همکاری انتشارات صدرا برای اولین بار اقدام به تهیه … آشنایی با قرآن (۱۰) … کلیات علوم اسلامی۱(منطق، فلسفه) … مقدمه ای بر جهان بینی اسلامی (۱): انسان و ایمان

کتاب درسی طلاب در حوزه علمیه

آشنایی با فلسفه، آشنایی با علوم اسلامی شهید مطهری بخش فلسفه(مطالعاتی بدون کلاس).

روزنامه کیهان (1391/06/30): …کاندر این راه بسی خون … – …

… قرآن، اخلاق، تاریخ اسلام و علوم حدیث را فرا می گیرد. دروس پایه اول: صرف ساده، نحو مقدماتی، عوامل، هدایه، صمدیه، منطق ۱ یا آشنایی با منطق شهید مطهری، آموزش فقه نوشته …

آشنائي با علوم اسلامي (منطق، فلسفه) -قسمت نوزدهم – حقوق

قسمت نوزدهم … ارسطو اول کسي است که پي برد يک سلسله مسائل است که در هيچ علمي از علوم اعم از طبيعي يا رياضي يا اخلاقي يا اجتماعي يا منطقي نميگنجد و بايد آنها … از اين رو فکر جديدي بر ايشان پيدا شد و آن پايه گذاري « فلسفه علمي» بود. … نويسنده: استاد شهيد مرتضي مطهري.

طلاب، چه کتبی می خوانند؟ – خبرگزاری شبستان ، رسانه حوزه …

آشنایی با فلسفه: آشنایی با علوم اسلامی شهید مطهری بخش فلسفه.

سرفصل رشته فقه حقوق اسلامی

دوره کارشناسی فقه و حقوق اسلامی که توسط گروه علوم انسانی تهیه شده و به تأیید … دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور که مشخصات زیر را دارند لازم الاجرا است. … فصل اول. مشخصات کلی برنامه … مدرسه عالی شهید مطهری با عنایت به اهداف عالیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران … پایه برنامه ریزی شده است از جدول واحدهای عمومی حذف شده است.

کلیات علوم اسلامی3 – موسسه قرآن و نهج البلاغه

ﻣﻨﺘﺸﺮ. ﺳﺎزﻳﻢ . دﻓﺘﺮ. اول. و. دوم. اﻳﻦ. ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ. ﻛﻪ. * آﺷﻨﺎﺋﻲ. ﺑﺎ. ﻣﻨﻄﻖ. و. ﻓﻠﺴﻔﻪ. اﺳﻼﻣﻲ. و*. * آﺷﻨﺎﺋﻲ. ﺑﺎ. ﻛﻼم … ﺑﺪرﻗﻪ. ﻛﺮدﻧﺪ . رﺣﻤﺖ. ﺑﺮ. روان. ﭘﺎﻛﺶ. ﺑﺎد . ﺷﻮراي. ﻧﻈﺎرت. ﺑﺮ. ﻧﺸﺮ. آﺛﺎر. اﺳﺘﺎد. ﺷﻬﻴﺪ. ﻣﺮﺗﻀﻲ. ﻣﻄﻬﺮي … ﭘﺎﻳﻪ. *ﻫﺎ. *و. رﻳﺸﻪ. *ﻫﺎ. ي. ﻓﻘﻪ. ﻣﻲ. ﻧﺎﻣﻨﺪ . ﻧﺨﺴﺖ. ﻻزم. اﺳﺖ. ﺗﻌﺮﻳﻒ. ﻣﺨﺘﺼﺮي. از. اﻳﻦ. دو. ﻋﻠﻢ. ﺑﻪ. دﺳﺖ.

پذيرش دانش‌آموز در دبيرستان معارف اسلامی شهيد مطهری مشهد – …

گروه انديشه و علم: دبيرستان علوم و معارف اسلامی شهيد مطهری از دانش‌آموزان پايه سوم … آزمون ورودی به صورت هماهنگ كشوری و ۱۰۰ سؤال چهار گزينه‌ای برای ورودی‌های پايه اول … قرآنی، آشنايی با مفردات قرآن، فن سخنوری، قرائت و تجويد قرآن، اصول فقه، منطق، …

ﭼﯿﺴﺘﯽ ﻋﻠﻮم اﺳﻼﻣﯽ و راﺑﻄﮥ آن ﺑﺎ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ از ﻣﻨﻈﺮ ﺷﻬ – مطالعات …

در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻋﻠﻮم اﺳﻼﻣﯽ از ﻣﻨﻈﺮ ﺷﻬﯿﺪ ﻣﻄﻬﺮي، ﺑﻪ ﺑﯿﺎن وﯾﮋﮔﯽ. ﻫﺎي آ. ن. ﻣﯽ. ﭘﺮدازﯾﻢ و در … اﺳﻼﻣﯽ. اﺳﺘﺎد ﻣﻄﻬﺮي در ﺟﻠﺪ اول ﮐﺘﺎب. « آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻋﻠﻮم اﺳﻼﻣﯽ. » اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ اﯾﻦ ﻋﻠﻮم ﻣﯽ. ﭘﺮدازد و ﯾﺎدآور. ﻣﯽ … ﻣﻨﻄﻖ ﻣﻌﺮﻓﺘﯽ ﻗﺮآن اﻓﺰون ﺑﺮ ﺣﺲ و ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﻋﻘﻞ، روﺷﻬﺎي ﺷﻬﻮدي و وﺣﯿﺎﻧﯽ، از اﺑﺰارﻫﺎي ﻣﻬﻢ و اﺳﺎﺳﯽ. در ﻣﻌﺮﻓﺖ. ﺷﻨﺎﺳﯽ اﺳﺖ … دﻫﺪ و ﻫﻤﯿﻦ ﻓﻄﺮﯾﺎت ﭘﺎﯾﻪ. ﻫﺎي اﺳﺎﺳﯽ رﺷﺪ و …

1 ﭘﺎﯾﻪ اول ﻣﻮاد و ﻣﺘﻮن درﺳﯽ ﭘﺎﯾﻪ اول 170 ﺻﺮف 10 1 ( ﺑﺨﺶ ﻓﺎرﺳﯽ و – …

6. زﻣﺎن اﺟﺮا. از: اﺑﺘﺪاي ﺳﺎل. 93.

مجموعه آثار استاد شهید مطهری – ویکی‌نور، دانشنامۀ تخصصی

آثار شهيد مطهّرى، با انقلاب اسلامى پيوندى ناگسستنى داشته و معرّف تفكّر و خطّ مشى اين … مى‌دهد كه اين دو بخش، در اصل، جلد اول كتاب «آشنايى با علوم اسلامى» مى‌باشند. … ايجاد كرده بود و مى‌رفت كه پايه اعتقادات مذهبى بسيارى از جوانان را سست نمايد. … از انقلاب در كشور گذاشته و بعد از انقلاب نيز در آشنا ساختن افكار با منطق اسلام در اين …

نسبیت و اطلاق در اخلاق از دیدگاه استاد شهید مطهری

دیدگاه‌های استاد شهید مرتضی مطهری در زمینه مسائل فلسفه اخلاق، کم و بیش در … انجام فعل یا ترک آن ضرورت دارد ( آشنایی با علوم اسلامی، 166؛ نقدی بر مارکسیسم، 193). … اخلاقی از نوع انشاییِ گونه اول باشد؛ تنها بر پایه اعتبار معتبِر یعنی و خاستگاه … از یک سو اساس منطقی داشته باشد تا آنچه هست را بتواند با منطق و استدلال ثابت …

سیر علمی در نظام آموزشی حوزه علمیه – مشرق نیوز

… تاریخ اسلام و علوم حدیث را فرا می‌گیرد. دروس پایه اول: صرف ساده، نحو مقدماتی، عوامل، هدایه، صمدیه، منطق 1 یا آشنایی با منطق شهید مطهری، آموزش فقه …