ZATM

بررسی فراوانی آنتی بادی بر علیه ویروس هپاتیت C و …

برای بیماران دیالیزی فاکتورهای خطر مانند دریافت خون، طول مدت دیالیز، دریافت … ویروس هپاتیت C در واحدهای دیالیز یکی از راه‌های ایجاد موارد جدید عفونت در بیماران …

بررسی کیفیت دیالیز در بیماران تحت همودیالیز با محلول …

Hill Professional;. 2004.

رابطه مقدار کراتینین خون در طول درمان دیالیز با بقاء بیماران …

باید توجه داشت که در بیماران دیالیزی رفتارها و الگوها بر خالف جامعه. عام است؛ … ول بدون توجه به مقدار اولیه کراتینین، با افزایش خطر مرگ در ارتباط … یا اهداف جدید با.

بررسی اپیدمیولوژیک نارسایی مزمن و انتهایی کلیه و عوامل …

اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ ﮐﻠﯿﻪ و ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ آن در ﺑﯿﻤﺎران دﯾﺎﻟﯿﺰي اﺳﺘﺎن ﻟﺮﺳﺘﺎن. ﺑﺎﺑﮏ ﻫﺎدﯾﺎن. 1* … ارﺗﻘﺎء روش ﻫﺎي ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي و ﺑﺨﺼﻮص ارﺟﺎع ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ ﺑﯿﻤﺎران در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ … اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ ﺑﯿﻤـﺎري و دﯾـﺎﻟﯿﺰ ﺑﯿﻤـﺎران ﺑـﻮد.

کشف یک داروی حیاتی برای بیماران کلیه و دیابت | …

دانشمندان موفق به ایجاد شیوه درمانی جدیدی شدند که می تواند صد ها هزار نفر را از … *البته افراد مبتلا به بیماری کلیوی، در معرض خطر شدید نارسایی …

دشمن سلامت كليه – ettelaat newspaper

… به طوري كه امسال حدود 5 هزار و 500 بيمار جديد به تعداد بيماران دياليزي افزوده شده … در حال حاضر حدود 100هزار بيمار دياليزي و كليوي در كشور تحت پوشش … افرادي که نياز به دياليز پيدا مي‌کنند، گروهي‌اند که خطر بيماري‌ قلبي در آنان …

Hyperuricemia Aggravates IgA Nephropathy

بیماری، این نفروپاتی با پیشرفت نارسایی کلیه در. مراحل آخر مرتبط … بیماران در معرض خطر نارسایی کلیوی موجب. تسهیل به موقع … این داده های جدید هم. می تواند به …

ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻋﻤﻘﻲ

ﺗﻌﺪاد ﺑﻴﻤﺎران در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﺑﺴﺘﺮي ﺷﺪه … ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ، ﻧﺤﻮه ﺟﺪاﺳﺎزي ﺑﻴﻤﺎران در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن و ﺳﺎﻳﺮ اﻗﺪاﻣﺎت … دﻳﺎﻟﻴﺰ. ﻛﻨﺘﺮل و ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي ﻋﻔﻮﻧﺖ در ﺑﺨﺶ دﻳﺎﻟﻴﺰ. ﺧﻄﺮ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻳﺎ ﻋﻮارض و واﻛﻨﺶ. ﻫﺎي ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ در ﺑﺨﺶ …

دﻳﺎﻟﻴﺰ در اﻓﺮاد ﻣﺴﻦ

اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎران ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و ﺗﻮﺟﻪ از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ. اﺧﻼﻗﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ـ اﻗﺘﺼﺎدي ﻗﺮار دارد . ﺳﻦ ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺮگ ﺑﻴﻤﺎران دﻳﺎﻟﻴﺰي اﺳﺖ . ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي زﻣﻴﻨﻪ اي و ﻫﻤﺮاه در ﺑﻴﻤﺎران ﻣﺴﻦ از ﻣﺸﻜﻼت …

دستاور جدید پژوهشگاه رویان برای درمان بیماری‎های کلیوی …

تحقیقات برای استفاده از سلول های بنیادی در درمان بیماری های کلیوی از 3 … دادخواه ادامه داد: این درحالی است که درمان با سلول های بنیادی روشی بی خطر و …

خطر کرونا برای سالمندان و بیماران مزمن بیشتر است – ایرنا – …

۱۹» از اوایل ماه دسامبر سال گذشته …

پيشروي چراغ خاموش بيماري كليوي با تغيير سبك زندگي – …

… شدن با اين بيماري هاي جديد ، زنگ خطر فراگير شدن بيماري كليوي را در جامعه به … ديابت يكي از عوامل ايجاد بيماري كليوي و از كار افتادن كليه هاست.

هپاتیت B مخفی در بیماران همودیالیزی در قزوین

ﺧﻄـﺮ اﺑـﺘﻼ. ﺑـﻪ. ﺳﻴﺮوز، ﻧﺎرﺳﺎﻳﻲ ﻛﺒـﺪي و ﻫﭙـﺎﺗﻮ ﺳـﻠﻮﻟﺮ ﻛﺎرﺳـﻴﻨﻮﻣﺎ. درﺣﺎﻣﻠﻴﻦ ﻫﭙﺎﺗﻴﺖ. B. ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ … دﻳﺎﻟﻴﺰ اﺳﺖ . ﻣﺎ ﺑﺮ آن ﺷﺪﻳﻢ ﺗﺎ وﺟﻮد اﻳﻦ ﮔﺮوه را در ﺑﻴﻤﺎران ﻫﻤﻮدﻳﺎﻟﻴﺰي ﻗﺰوﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻨﻴﻢ . روش. ﻛﺎر … hemodialysis units is mandatory and new protocols may be considered to detect the …

دانشمندان در آزمایشگاه کلیه فعال پرورش دادند – BBC News …

… اما نشان می‌دهد که این روش می‌تواند بیماران کلیوی را از دیالیز نجات دهد. … از سلولهای خود فرد ساخته شده خطر رد پیوند وجود ندارد و بیمار مجبور نیست …

۶ نشانه که خبر از بیماری کلیوی می‌دهد – YJC

بیشتر بخوانید: باید‌ها و نباید‌های تغذیه‌ای در بیماران کلیوی/ وقتی «قاتل … بیشتر بخوانید: این علائم زنگ خطر از بین رفتن کلیه است/ خطر …

باید‌ها و نباید‌های تغذیه‌ای در بیماران کلیوی/ وقتی «قاتل …

بیشتر بخوانید: نشانه‌هایی که از وجود بیماری کلیوی در بدن شما خبر می‌دهند … زنگ خطر از بین رفتن کلیه است/ خطر دیالیزی شدن در کمین شماست …

شیوع نفروپاتی دیابتیک در بیماران تحت درمان با همودیالیز …

واژه های کلیدی: بیماران ششن دیالیزی ، نفروپاتی دیابتیک ، شیوع. | |. شتل شد. بیماران دیانتیک … خصوصا اینکه با اصلاح عوامل خطر نفروپاتی و درمان. فشار خون بالا سیر … نسبت نفروپاتی دیابتیک در بیماران جدید پذیرفته. شده برای همودیالیز در …

از علل ابتلا به نارسایی کلیه تا پروسه دردناک دیالیز+فیلم …

‌از هر چهار ایرانی یک نفر در معرض خطر بیماری‌های کلیوی است که با چند اقدام … جدید نداریم، متأسفانه بیماری‌های کلیوی و به‌تبع آن بیماران کلیوی در …

جام جم آنلاین – خطر 2 برابر شدن بیماران دیالیزی

راه‌اندازی هفت تا ده هزار تخت جدید دیالیز برای پنج سال آینده ضرورتی است که این عضو هیات امنای انجمن حمایت از بیماران کلیوی، روی آن تاکید دارد.

امید به درمان قطعی بیماران کلیوی و دیالیزی با کشف محققین …

امید به درمان قطعی بیماران کلیوی و دیالیزی با کشف محققین دانشگاه منچستر با … رژنراتیو مدیسین یا پزشکی باز تولید، شاخه علمی بسیار جدیدی در دنیا … فرایند سلول‌های بنیادی خطر پس زدگی پیوند را از یک ارگان توسط میزبان …

رئیس انجمن نفرولوژی (متخصصان بیماری های کلیوی) – Magiran

به گزارش ایران وی با عنوان این مطلب که آمار دقیقی از بیماران کلیوی و دیالیزی وجود … کننده نباشد اما خطر بیماری های قلبی و عروقی را بیشتر کرده و سکته های قلبی و … دیالیزی و ۳۱ هزار بیمار نیز پیوند کلیه شدند که امسال ۵ هزار و ۵۰۰ بیمار جدید به …

آیا دیالیز تنها راه زنده ماندن بیماران سالخورده دارای مشکل کلیه …

مدیریت محافظه کارانه برای بیماری کلیه و نارسایی کلیه به عنوان روش درمان … دیالیز تنها راه زنده ماندن سالمندان مبتلا به بیماری کلیوی است؟ … طبق مطالعه‌ی جدید دکتر وانگ، پزشکان غالبا در ارتباط با این تصمیم تردید دارند و موجب …

بیماری قلبی عامل افزایش خطر نارسایی کلیوی – خبرگزاری …

مطالعه جدید نشان می دهد بیماری قلبی موجب افزایش ریسک نارسایی قلبی می شود.

بیماران آی سی یو در خطر آسیب كلیوی – بیماری – مراقبت – …

سلامت نیوز:عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی، نسبت به مستعد بودن بیماران بستری در بخش مراقبت‌های ویژه به صدمات كلیوی، هشدار …

دیابت و درمان آن در بیماران مبتلا به نارسایی مزمن کلیه

به عنوان مثال در مطالعه ای که بر 252 بیمار دیالیزی غیر دیابتی که بر روی دیالیز صفاق … می باشند، داروهای نسبتاً جدیدی هستند که در درمان دیابت استفاده می گردند. … گرچه اطلاعات محدود پیشنهاد کننده موثر و نسبتا ً بی خطر بودن این …

جدیدترین‌های «بیماران کلیوی» | خبر فارسی

آمار مبتلایان به کرونا در ایران چهارم فروردین 99 / 1411 بیمار جدید،127 فوتی … خطری بیماران دیالیزی بیمارستان عشایر را تهدید نمی کند · روزنامه سپهر ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ …

امید به درمان قطعی بیماران کلیوی و دیالیزی با کشف جدید …

بیماریهای نارسایی کلیوی (ESRD) و هزینه‌های دیالیز بیماران، بار سنگینی را بر … امید به درمان قطعی بیماران کلیوی و دیالیزی با کشف جدید محققین … فرایند سلول‌های بنیادی خطر پس زدگی پیوند را از یک ارگان توسط میزبان دور …

ارتباط میزان تروپونین I با LV Mass Index در بیماران …

ﺑﻴﻤﺎري ﻗﻠﺒﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷ. ﺪﻨ . ﻋﻮاﻣـﻞ ﺧﻄـﺮ. ﺟﺪﻳـﺪ ﺑـﺎ ﺷـﺮوع. ﻧﺎرﺳﺎﻳﻲ ﻣـﺰﻣﻦ ﻛﻠﻴـﻮي اﻳﺠـﺎد ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ. ﻛـﻪ. ﺷـﺎﻣﻞ. ﻫﻤﻮﺳﻴﺴﺘﺌ. ﻴ. ﻦ ﺑﺎﻻ. ،. دﻳﺲ ﻟﻴﭙﻴﺪﻣﻲ و ﻛﻠـﺴﻴﻔﻴﻜﺎﺳﻴﻮن. ﻣـﻲ. ﺑﺎﺷﺪ . در ﺑﻴﻤﺎر. اﻧﻲ ﻛﻪ از ﻧﻈـﺮ ﻓـﺸﺎر ﺧـﻮن و.