ZATM

وبینار آموزش SPSS و آزمون های آماری

وبینار آموزش SPSS و آزمون های آماری – کمیته تحقیقات دانشجویی

نویسنده کتاب راهنمای کاربردی SPSS در دندانپزشکی.

ﮐﺎرﮔﺎه ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ SPSS ﺗﺤﻠﯿﻞ داده ﻫﺎي آﻣﺎري ﺑﺎ

ﭼﻪ روش آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮاي ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ؟ ﺗﻮزﯾﻊ. ﺑﻬﺮه ﻫﻮﺷﯽ … آزﻣﻮن. ﻫﺎي آﻣﺎري ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺟﻬﺖ ﺗﺠﺰﯾﻪ و. ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﯿﺎس اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻣﺘﻐﯿﺮﻫـﺎ ﺑـﻪ دو ﮔـﺮوه. ﭘﺎراﻣﺘﺮي و …

ﺗﺠﺰﻳﻪ وﺗﺤﻠﻴﻞ اﻃﻼﻋﺎت آﻣﺎري ﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰار SPSS

SPSS. ﻧﻜﺘﻪ. : در اﻳﻦ ﺟﺰوه آﻣﻮزﺷﻲ ﻓﺮض ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻣ. ﺤﺘﺮم آﺷﻨﺎﻳﻲ ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺎ آﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ وﺗﺤﻠﻴﻠﻲ. و ﻧﻴﺰ ﺳﻴﺴﺘﻢ. ﻋﺎﻣﻞ … ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎي دو ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ از داده ﻫﺎي ﻛﻤﻲ، از آزﻣﻮن دو ﻧﻤﻮﻧﻪ اي ﻣﺴﺘﻘﻞ … ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت اﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ، وارﻳﺎﻧﺲ درﺟﻪ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﻢ و ﺑﻴﻤﺎر. ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ.

ﺟــﺎﻣﻊ آﻣــﻮزش اﻓـــﺰار ﻧـــﺮم

SPSS. ﻳ. ﻜﻲ از ﻗﺪ. ﻳ. ﻤﻲ ﺗﺮ. ﻳ. ﻦ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. ﻫﺎي ﻛﺎرﺑﺮدي در زﻣ. ﻴ. ﻨﻪ ﺗﺠﺰ. ﻳ. ﻪ و. ﻠﺤﺗ. ﻞﻴ. ﻫﺎي آﻣﺎري. اﺳـﺖ. ؛ ﻧـﺮم … اﻧﻮاع آزﻣﻮن. ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ. ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ. ﺑﻴﻦ دو ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ و واﺑﺴﺘﻪ. ➢. ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻣﺒﺎدﻟﻪ اﻃﻼﻋﺎت. ﺑﺎ ﻧﺮم. اﻓﺰارﻫﺎي دﻳﮕﺮ. ➢ … ﺑﻴﻤﺎر را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮده و آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺎو. ي و ﺑﻪ ﺗﺼﺎدف ﺑﻪ ﻳﻜﻲ …

آزمون t مستقل (آموزش SPSS: جلسه چهارم) – ایران تحقیق

آزمون های مقایسه دو گروه در SPSS شامل برخی آزمون ها است که برای مقایسه یک یا چند متغیر … میخواستم بدونم با استفاده از توزیع تی در اکسل چه آزمون های آماری … برای مقایسه اختلاف فشار دو رگ (CVP و PVP) در ۱۶ بیمار(یعنی ۱۶ PVPو …

و کاربرد آن آموزش نرم افزار SPSS در پژوهشهای علوم … – RDCC

می. شود . بنابراین در این روش فرضیه ای آزمون نمی شود و جزو مطالعات غیرتجربی طبقه. بندی می شود . براساس یافته های این نوع مطالعه نمی توان تصمیم گیری انجام داد.

آموزش آزمون‌های فرض مربوط به میانگین جامعه نرمال در SPSS

مقایسه میانگین و آزمون‌های مربوط به آن از اهمیت خاصی در بررسی های آماری برخوردار است، به همین دلیل آموزش آزمون‌های فرض مربوط به میانگین جامعه نرمال …

ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎري ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار SPSS ( ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ )

آﻣﻮزش. ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ،. در. اﻳﻦ. دوره. ﻣﻌﺮﻓﻲ. ﻣﻲ. ﺷﻮد . ﭼﺮا. SPSS ؟ ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ. ﻛﻪ. از. ﻧﺎم. اﺻﻠﻲ. اﻳﻦ … روش ﻫﺎي آﻣﺎري ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي اﻧﻮاع داده ﻫﺎ. •. اﺟﺮاي روش ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در. SPSS … ﺑﺮاي آزﻣﻮن. اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ اﻳﻦ رژﻳﻢ،. 16. ﺑﻴﻤﺎر را ﺑﺮاي ﻣﺪت. 6. ﻣﺎه ﺑﺎ اﻳﻦ رژﻳﻢ ﺗﺤﺖ درﻣﺎن ﻗﺮار داده و وزن و.

آزمونهای آماری spss – آمار و آماری – blogfa

Side).

آزمون فرض آماری در spss | تصویری و قدم به قدم – صنایع سافت

آموزش تصویری آزمون فرض آماری در spss و ازمون t و آزمون واریانس و همچنین حل … در ادامه آموزش آزمون فرض آماری در spss بعد از تعریف فرضیه های آماری قدم …

سری آمار: آزمون‌های مقایسه میانگین‌ها – مجله دیابت و متابولیسم …

مبانی و نحوه انجام محاسبات ازمون فرض های بررسی اختلاف، نحوه محاسبه فاصله … جعفرآبادی و همکاران، سری آمار: آزمونهای مقایسه میانگین ها … تفاضل مشاهدات بیمار.

رهنمودهای آماری برای نویسندگان مقاله‌های مجله‌های پزشکی

Info, SPSS.

مجموعه آموزش SPSS – فرادرس

با کمترین اطلاعات تخصصی در هر زمینه ای با استفاده از SPSS سرعت تجزیه و تحلیل داده ها افزایش می یابد. هدف این فرادرس آموزش انجام روش ها و آزمون های آماری با دقت و …

اولین دوره آموزشی آمار کاربردی با SPSS و STATA برگزار …

آمار کاربردی، نرم افزار SPSS، نرم افزار STATA. … مثالهای نرم افزاری; یادگیری و کسب دانش و منطق نظری محاسبه حجم نمونه و محاسبه توان آزمونهای آماری …

موانع برقراری ارتباط مؤثر پرستار- بیمار از دیدگاه …

80 نفر از پرستاران سه بیمارستان آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ایلام با … به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار آماری SPSS نسخه 16 و آزمون های آماری …

ارزیابی عملکرد آموزش به بیمار پرستاران از دیدگاه … – Magiran

… پرسشنامه آموزش به بیمار پژوهشگر ساخته جمع آوری شد. سپس داده ها به وسیله نرم افزار آماری SPSS نسخه 19و با استفاده از روش های آماری توصیفی و تحلیلی (آزمون های …

کانال رسمی دانشگاه مهرالبرز – Telegram

دوره آموزشی الکترونیکی “ آشنایی با نرم افزار SPSS بصورت مقدماتی و … در این وبینار دانشجویان با مهارتهای پایه ای کار با این نرم افزار از قبیل نحوه تعریف متغییرها، ورود داده ها و انجام آزمونهای آماری پر کاربردتر در مطالعات آماری اشنا خواهند شد.

تهیه و اشاعه مواد خواندنی سلامت به زبان ساده: یک تجربه – …

سواد سلامت بیانگر مراقبت بهداشتی بیمار است از این رو مطالعه حاضر با هدف … داده ها جمع آوری شده به کمک نرم افزار SPSS نسخه 19 و آزمونهای آماری( آزمون … از این جهت تولید رسانه ها و مواد آموزشی با گویش محلی هر منطقه که بصورت ساده و …

آمار – پرستار

آموزش SPSS. در این بخش به آموزش نرم افزار SPSS ورژن 23 (2016) پرداخته می شود. … همانطور که می بینید داده های هر بیمار در یک سطر درج شده است . برای وارد … آزمون های آماری بی شماری برای تعیین رابطه بین این متغیرها در یک جدول وجود دارد. در این مطلب …

اهمیت آموزش به بیمار از دیدگاه پرستاران شاغل در بیمارستان …

test و ANOVA مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: از 183 پرستار مورد بررسی 155(84/7%) …

آزمون کای دو(ناپارامتری) – آی‌آر‌آمار، مشاورپژوهشگران

آزمون ناپارامتریک ـ آزمون مربع كاي (خي دو يا كي‌دو) تك متغيره ـ آزمون دو جمله‌اي ـ آزمون … براي اجراي آزمون مربع كاي، بايد ابتدا موارد را با فراواني ترخيص بيمار وزن نماييد. … جهت درخواست آموزش نرم افزار SPSS و یا انجام پروژه های آماری از یکی از روش های زیر …

دوره آموزش کاربردی تحلیل آماری با نرم افزار SPSS – …

مهمترین دستاورد دانشگاه بقیه الله در ده سال اخیر ازدیدگاه شما چه بوده است ؟ تربیت نیروهای متخصص و کارآمد. توسعه علم پزشکی. دستیابی به پیشرفت های علمی و …

جایگاه ایمنی بیمار در آموزش علوم پزشکی: ادراک، دانش و نگرش …

تحلیل نتایج با نرم افزار SPSS و با آزمونهای آماری مجذور کای، ضریب همبستگی اسپیرمن، آزمون F و LSD صورت گرفت. یافته ها: 121 نفر پرسشنامه …

آموزش spss

ﺁﻣﺎﺭ ﺗﻮﺻ. ﻲﻔﻴ. ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻧﺮﻡ. ﺍﻓﺰﺍﺭ. SPSS. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺟﺰﻭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﻓﺮﺽ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ. ﺧﻮﺍﻧﻨﺪﻩ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺁﺷﻨﺎ. ﻳﻲ. ﻲﮐﺎﻓ … ﺩﺍﺩﻩ ﻫﺎﻱ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺳﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺷﻐﺎﻝ ﺗﺨﺖ ، ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺭﻭﺯ ﺑﺴﺘﺮﻱ ﻭ ﻧﺴﺒﺖ ﭘﺬﻳﺮﺵ ﺗﺨﺖ … ﻧﻤﺎ ، ﺍﻧﺤﺮﺍﻑ ﻣﻌﻴﺎﺭ ، ﻭﺍﺭﻳﺎﻧﺲ ﻭ ﭼﺎﺭﻛﻬﺎﻱ ﺍﻭﻝ ، ﺩﻭﻡ ﻭ ﺳﻮﻡ ﻣﺪﺕ ﺑﺴﺘﺮﻱ ﺷﺪﻥ ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ ﺍﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ . ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺑﻴﻤﺎﺭ.

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,