ZATM

نظریات اقتصادی مقررات گذاری

درآمدی بر مفاهیم و نظریه‌‌‌های مقررات‌‌‌گذاری اقتصادی | زارعی …

مقررات‌‌‌گذاری، دولت مقررات‌‌‌گذار، نظریه منفعت عمومی، نظریه منفعت خصوصی، … زارعی، محمد‌حسین، جزوه درس حقوق عمومی اقتصادی، دوره دکتری حقوق عمومی، دانشگاه شهید …

file_downloadدانلود فایل PDF – سامانه مجلات دانشگاه شهید …

درآمدی بر مفاهیم و نظریه های مقررات گذاری اقتصادی. دکتر محمدحسین زارعی*. عرفان شمس **. چکیده. از اوایل دهه ۱۹۸۰ تحقیقات در خصوص «مقررات گذاری» به عنوان یک روش.

اصل مقاله 213.36 K – فصلنامه مطالعات حقوق عمومی – دانشگاه تهران

می گیرد و وضعیت کارا به مثابه عنصر اساسی نظریه اقتصادی خرد در تحلیل … پس از ورود بخش های غیردولتی از طریق سیاست گذاری و اجرای قوانین و مقررات و جلوگیری.

درآمدی بر ویژگیهای مقررات اقتصادی خوب و کارامد در حقوق رقابت

ﮔﺬاران اﻗﺘﺼﺎدي و ﺑﻪ ﻃﻮر وﯾﮋه ﻧﻬﺎدﻫﺎي رﮔﻮﻻﺗﻮري و. ﺗﻨﻈﯿﻢ … ﻧﻈﺮﯾﻪ. ﻫﺎي ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﻘﺮرات. ﺑﻪ ،. ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻋﻠﻞ ﻇﻬﻮر ﻣﻘﺮرات. ﯾﺎ ﻫﻤﺎن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﻘﺮرات و ﻣﻘﺮرات. ﮔﺬاري و ﻧﯿﺰ …

عرفان شمس – پایگاه مجلات تخصصی نور – نورمگز

پژوهشی/ISC ‏(72 …

بررسي وضع مقررات اقتصادی؛ اصول، تاریخچه و روشها در مركز …

منظور از مقررات‌گذاری اقتصادی در این گزارش ، مداخله دولت در اقتصاد به منظور … در چارچوب نظریه منفعت عمومی (رویکرد سنتی)، مقررات گذاری به این …

ﺳﯿﺮ ﺗﺤﻮل ﻧﺤﻮه ﻣﺪاﺧﻠﻪ دوﻟﺖ در اﻗﺘﺼﺎد از ﻣﻨﻈﺮ ﺣﻘﻮق ﻋﻤﻮﻣ

اﻗﺘﺼﺎدي ﺟﺎﻣﻌﻪ، اﻣﻮر را ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ واﮔﺬار ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺧﻮد ﺑﺎ ﻣﻘﺮرات ﮔﺬار. ي. ﻣﺘﻌﺪد. ﺑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ رﻓﺘﺎرﻫﺎي … ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن. 94. ﺑﺮ ﺧﻼف دوﻟﺖ رﻓـﺎه ﮐـﻪ ﻋﻤﻠﮑـﺮد ﻣﻘـﺮرات ﮔـﺬاري، اﺟﺮاﯾـﯽ و ﺳ. ﯿﺎﺳـﺖ. ﮔـﺬاري. را ادﻏـﺎم. ﯽﻣ. ﻧﻤﺎﯾﺪ … ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﺼﻮﺻﯽ، ﻟﺰوﻣﺎً ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗـﺮار دادن ﻣﻨـﺎﻓﻊ ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﻧﻤـ. ﯽ. ﺗﻮاﻧـﺪ. ﻣﻔﯿـﺪ ﺑﺎﺷـﺪ.

تحلیل تئوری های خصوصی سازی و تاثیر آن بر اقتصاد دولت

نظریه‌ی‌ … جا نظریه هیچ مطلبی را در خصوص انتخاب میان مقررات گذاری و مالکیت بیان نمی‌کند.

در ﻗﻠﻤﺮو ﺣﻘﻮق ﻣﻔﻬﻮم رﮔﻮﻻﺳﯿﻮن – دانشنامه حقوق اقتصادی

ﮔﺬاري ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﻘﺮرات و … رﮔﻮﻻﺳﯿﻮن، ﺣﮑﻮﻣﺖ، ﺑﺎزار، ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻗﺘﺼﺎد، ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار، ﻣﻘﺮرات. ﮔﺬ … ﻫـﺎي اﻗﺘﺼـﺎدي ﻣﺘﻌـﺪد. اﺳﺖ . رﮔﻮﻻﺳﯿﻮن در واﻗﻊ ﯾﮑﯽ از ﻣﻔﺎﻫﯿﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ذﻫﻦ. ﻧﻈﺮﯾﻪ.

اصل مقاله 747.7 K – مطالعات اقتصاد اسلامی

مقررات گذاری رویکردی است که به دولت امکان کاهش هزینه های مبادله را می دهد و … مقاله ای با عنوان «نظریه تنظیم مقررات اقتصادی» از آقای استیگلر*، برنده جایزه نوبل.

مقاله مقررات گذاری در حقوق تجارت الکترونیک – سیویلیکا

در حال حاضر، رایج ترین ومقبول ترین نظریه در این عرصه، قایل به مقررات گذاری دولت است که بر اساس آن، دولتدر عرصه های مختلف اقتصادی به جای مباشرت مستقیم، از …

مقررات گذاري اقتصادي – دکتر حبیب نژاد

ویژه دانشجویان دوره دکتری حقوق اقتصادی. … مقررات گذاري اقتصادي … محتوای بیشتر در این بخش: « فقر و ساختار قدرت در ایران نظریه انتخاب عمومی …

بسمه تعالي – مرکز پژوهش‌های مجلس

تأمین منفعت عمومی از ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی و اقتصاد سیاسی و همچنین از منظر … نظریه. حکومت. مندی. فوکو،. رویکرد تنظیم. گری تعاملی )واکنشی( و رویکرد … پیشگیرانه. و. برخوردار. از. قابلیت. های. مقررات. گذاری. با حداقل امکان تخطی از. آنها.

بازشناسی نظریة «خدمات عمومی» و اصول حاکم بر آن در قانون …

این نظریه در سالهای اخیر با مفاهیمی چون «خصوصی سازی[5]» و «مقرّرات گذاری[6]» پیوند خورده است. در این … 44 (بخشهای سهگانه اقتصادی و نظام اقتصادی) خلاصه میشود.

اولین همایش ملی اقتصاد صنعتی ایران، اسفند 94

تبیین بازارهای انحصار چندجانبه با استفاده از …

بررسی ساختار مقررات‌گذاری و نظارت بر بازارهای مالی و ارائه …

وزارت امور اقتصادی و دارایی. –. معاونت امور اقتصادی. بررسی ساختار مقررات. گذاری و نظارت بر بازارهای مالی و ارائه پیشن. هادات برای ایران. 1|. پس. از. شکست. نظریه.

چالش‌های مقررات‌گذاری در صنعت بیمه تجاری کشور – فصلنامه …

دید اقتصادی به مقررات گذاری و مقررات زدایی و اینکه در چه شرایطی این دو مفید و در چه … واژگان کلیدی: چالشهای مقررات گذاری، صنعت بیمه، بیمه مرکزی، شورای عالی بیمه . اسم. مقدمه … برای یک سند راهبردی مناسب استفاده از نظریات عموم مردم و اندیشمندان و.

عوامل مؤثر بر اندازه اقتصاد غیررسمی مقایسه اثر نرخ های …

1. ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﻲ … ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ، ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮﻳﻪ او ﺳﻴﺴﺘﻢ اداري و ﻧﻈﺎﻣﻬﺎي ﻣﻘﺮراﺗﻲ ﺑﺴﺘﺮ ﻓﺮآﻳﻨﺪي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻃﻲ آن. داراﻳﻲ … ﮔﺬاري و ﺷﺪت آﺛﺎر ﻫﻢ رأي ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ . ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت. ﻧﺮخ. ﻣﺎﻟﻴﺎت را داراي ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اﺛﺮ. ﮔﺬاري ﻣﻲ. داﻧﻨﺪ.

تعامل دولت و بازار و رویکرد تنظیم در اقتصاد ایران – فصلنامه …

ﻧﻈﺮﻳﻪ. ﻫﺎي ﺷﻜﺴﺖ ﺑﺎزار. اﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪ. ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻮاردي اﺷﺎره دارﻧﺪ ﻛﻪ ﻃﻲ آن. ﺳﺎزوﻛﺎر ﺑﺎزار ﻳﺎ ﻧﻈﺎم. ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ. از. ﺗﺄﻣﻴﻦ … ﮔﺬاري. و اﻳﺠﺎد ﺛﺒﺎت اﻗﺘﺼﺎدي اﺳﺖ ﻧﻤﻲ. ﭘﺬﻳﺮد و. ﺑﻪ ﺳﻴﺎﺳﺘ. ﻬﺎي. ﻣﺼﻠﺤﺘﻲ در اﻗﺘﺼﺎد. ﻛﻼن و ﻣﻘﺮرات.

آیا با چند قاعده ساده می توان بازار را مقررات گذاری کرد؟ – زینگ

این نظریات امیدهای بسیاری را برای کاربردهای عملی در سیاست گذاری های اقتصادی زنده کردند. نظریه بازی به مطالعه نظام مند این مسئله کمک می کرد، که چگونه بنگاه ها به …

مقرراتگذاری دولتی در ایران – دارایان

داشته ها و رتبه های اقتصادی ایران: شرکتهای بورس، بانکها، بیمه ها، سكه و طلا، ارز، مسکن، اقتصاددانان و شهرها شفافیت توسعه.

FDI – فصلنامه تحقیقات توسعه اقتصادی

نظریات مبتنی بر آرار سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر. اقتصاد شور می بار و … سرمایه گذاری خارجی شندانی در شور صورت نمی گرفک و مقررات خاصی برای انرام. سرمایه.

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,