ZATM

جنبه های رفتاری نوشته علمی

سوء رفتارهای پژوهشی: جنبه‌های گوناگون

سوء رفتارهای پژوهشی: جنبه‌های گوناگون سرقت علمی، سرقت دانشگاهی، … + نوشته شده در پنجشنبه سیزدهم اردیبهشت ۱۳۹۷ ساعت 18:42 توسط امیرحسین رجب‌زاده عصارها …

ﺑﺮرﺳﻲ اﻧﻮاع و ﻋﻠﻞ : ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺧﻼﻗﻲ در اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻘﺎﻻت ﻋﻠﻤﻲ ﻋ – فصلنامه …

ﻫﺎي. ﺳﻮء رﻓﺘﺎر ﻋﻠﻤﻲ. ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ . در اﻳﻦ. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺎﻣﻊ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﻮارد ﺳﻮء رﻓﺘﺎرﻫﺎي. ﻋﻠﻤﻲ. ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و … اﻓﺮادي را ﻛﻪ ﻣﺴﺌﻮل ﺟﻨﺒﻪ ﺧﺎﺻﻲ از ﺗﺤﻘﻴـﻖ و. اﻧﺘﺸـﺎر آﻧﻬﺎﺳـﺖ … ﻫﺎ، ﻧﻮﺷﺘﻪ. ﻫﺎ، اﺧﺘﺮاﻋﺎت و. آﺛﺎر ﻫﻨـﺮي ﻳـﺎ ادﺑـﻲ دﻳﮕـﺮي. اﺳﺖ، ﺑﺪون اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﻲ اﺳـﺘﻨﺎد. ﺷـﻮد . ﺑـﻪ زﺑـﺎن ﺳـﺎده،.

مطالعه جنبه های عاطفی در رفتار جستجو و بازیابی اطلاعات در …

مطالعه جنبه های عاطفی در رفتار جستجو و بازیابی اطلاعات در وب: متن پژوهی و ترسیم … کلید واژه ها: تحلیل محتوانقشه علمیجنبه های عاطفیجستجو و بازیابی اطلاعات.

دسته بندی موضوعی مقالات ISIسایر موضوعات روانشناسی

به مجموعه عامل‌هایی که مردم را وا می‌دارد به روش خاص رفتار و تلاش کنند تا به هدفهای مورد نظر … یکی از جنبه های خویشتن, خویشتن آرمانی است یعنی آن تصوری که می خواهیم … هیپنوتیزم یا خوابگری شاخه‌ای از علم روانشناسی است که در آن به وسیلهٔ تلقین، …

محمد حسین دیانی – رفتار علمی: پژوهشی … – دانشگاه فردوسی مشهد

برای درک جنبه‏های بیشتری از سازه رفتار علمی، برخی مفاهیم مرتبط با آن مانند … ناشی از آموزش و مطالعه پيشين اوست)، به شکل نوشته در آمده و در منابع علمی موجود است.

رفتار – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

در علم روانشناسی رفتار کاربرد زیادی دارد و یکی از مهم‌ترین شیوه‌های کشف … علایق زیبا شناختی، اجتماعی و دینی زنان بیشتر است حال آنکه مردان به جنبه‌های سیاسی و تئوریک تمایل دارند. … تئوری تکامل وروانشناسی نوشته دکترمحمود بهزاد; زن چیست.

پذیرش و چاپ مقاله روانشناسی در مجلات معتبر – موسسه آذرگان

پذیرش و چاپ تضمینی مقاله در رشته روانشناسی و گرایش های مختلف آن در مجلات معتبر ISI , ISC , SCOPUS و علمی پژوهشی داخلی در … برخی از نظریات بر روی جنبه های کوچکی از رفتار انسان متمرکز بوده اند، که از … با توجه به اینکه روزانه حجم بالای مقالات در زمینه های مختلف روانشناسی نوشته و برای مجلات ارسال می شود، …

متن کامل (PDF) – پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات

ﺟﻨﺒﻪ. ﻫﺎ. ي ﻋﺎﻃﻔﻲ در رﻓﺘﺎر. ﺟﺴﺖ. وﺟﻮ و ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ اﻃﻼﻋﺎت در وب. (ﻣﺘﻦ. ﭘﮋوﻫﻲ و ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻧﻘﺸﺔ ﻋﻠﻤﻲ) … ﺣﻮزة ﺟﻨﺒﻪ. ﻫﺎي. ﻋـﺎﻃﻔﻲ و. ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮ. ﭘﺎﻳﺔ اﻫﺪاف ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در دو ﮔﺮوه. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻛﺎرﺑﺮ. و.

رفتار اطلاع‎یابی و اهمیت آن – تحقیقات اطلاع‌رسانی و کتابخانه …

رفتار اطلاع‎یابی حوزه‎ای وسیع در مبحث علم اطلاعات و دانش‎شناسی است که … حوزه نه تنها رفتار فردی را مدنظر دارند بلکه باید برای توفیق بیشتر در کار به جنبه‎های …

اصلی/جایگاه اخلاق حرفه ای در پژوهش (با تاکید بر پژوهش های …

در این مقاله راجع به اخلاق پژوهش ، رهیافت های عمده در اخلاق پژوهش ، خاستگاه مسائل اخلاقى … هر رشته یا شاخه از علم که از جنبه های اجتماعی و فرهنگی با رفتار انسانی مرتبط … جسمی و ذهنی یا نوع تمایلات سیاسی هیچیک نباید بر نوشتة ما تأثیر بگذارند.

بازاريابي عصبي: رويکردهاي شناختي در خصوص رفتار … – …

دانلود رایگان متن کامل مقاله علمی پژوهشی بازاريابي عصبي: رويکردهاي شناختي در … هدف از نگارش اين مقاله مروري، بررسي جنبه هاي مختلفي از علوم اعصاب بود که در …

تأثیر فرهنگ سازمانی گروه های آموزشی بر رعایت اخلاق علم

های رفتار اخالقی در سازمان سازگاری دارد که رفتار غیراخالقی را بر حسب ضرر. و صدمه … از جنبه. ی کارکردی، رعایت اخالق در فعالیت. های علمی نوعی تنظیم روابط میان.

تاثیر شبکه های اجتماعی مجازی بر سبک زندگی – جامعه …

هدف پژوهش تعيين تاثیر عوامل اجتماعی، فرهنگی و ادبی شبکه های … علمی، اجتماعی و ادبی به وجوه سبک در سه بُعد شیوه های رفتاری (محاوره، سبک … شعاع قرار دهند و به جهت گیری های خاص در جنبه های گوناگون منجر شوند. … نوشته های تازه.

اصل مقاله 3.22 MB – دانشگاه اصفهان

ﻫﺎي. ﻋﻠﻮم ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و رﻓﺘﺎري. ، ﻫﻤﻜﺎري. داﺷﺘﻪ. ،اﻧﺪ. ﻣﻌﺮﻓﻲ. ﺷﺪه و از ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻠﻤﻲ آﻧﻬﺎ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﻲ. ﮔﺮدد … ﻫﺎي ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه. ﻛﻮدﻛﺎن ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮ و ﮔﻮﺷﻪ. ﮔﻴﺮ. ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣ. ﺆ. ﻟﻔﻪ. ﻫﺎي ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي و ﮔﻮﺷﻪ. ﮔﻴﺮي اﺳﺖ. ﻛﻪ ﻣﺒﺘ … ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺑﺮ ﺟﻨﺒﻪ. ﻫﺎي اﺳﺘﺮس. آﻣﻴﺰ ﻣﺤﻴﻂ زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ در ﺑﻴﻤﺎري ﻗﻠﺐ و اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻤﺜﻴﻞ در ﺟﺮﻳﺎن آﻣﻮزش رواﻧﻲ.

اقتصاد رفتاري و سياستگذاري عمومي1 – فصلنامه برنامه ریزی …

ارائه نظريه هاي واقع گرايانه تر و مطابق با رفتار واقعي انسان ها که جنبه هاي مختلف ابعاد. 1. … و با چالش همراه است، اما از آن جهت که دچار آنارشيسم علمي نشده و تمامي … نامه اي به او نوشته و سيستمي را تبيين كرد که به وسيله آن مي توان بر …

راهنمای نویسندگان – علوم حرکتی و رفتاری

مقدمه: پس از آوردن سابقه علمی مختصری، هدف مقاله بیان شود و منطق تحقیق یا مشاهده به طور خلاصه … بر جنبه های مهم و تازه تحقیق و نتیجه گیری حاصل از آن تاکید گردد.

اطلاعات نشریه – – فصلنامه پژوهش در سلامت روانشناختی – …

رفتاری بر اختلال وحشتزدگی و اضطراب مرگ

اصل مقاله 520.17 K

با تأکید بر جنبه های فراگیر از مفهوم قابلیت محیط می توان داللت هایی … در سال 1مطالعه علمی روابط بین محیط و رفتار را می توان از صد سال پیش مورد …

مقاله نقش شخصیت افراد در رفتار سازمانی انها – سیویلیکا

رفتار انسان جنبه های گوناگونی دارد که باعث شده همواره به عنوان موجود پیچیده … المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی، ساری، شرکت علمی پژوهشی و مشاوره … از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پارانتز، مشخصات زیر نوشته می شود.

خلاصه فصل اول تا سوم روانشناسي اجتماعي دكتر كريمي – علم ناب

روان شناسی اجتماعی بیشتر به جنبه های اجتماعی رفتار توجه دارد و روان شناسی … روانشناسی به وسیله ویلیام مک دوگال و ادوارد راس نوشته شده است .

عامـل هـای مؤثـر بـر رفتار اطـالع یابـی علمـی اینترنتی هیـات …

اطالعاتــی بهتــری طراحــی شــود )ادهمــی، 1386(. رفتـار اطـالع یابـی شـامل جنبـه هـای مختلفـی ماننـد. انگیـزه هـا و هـدف هـای جسـتجوی اطالعـات، ماهیـت و. نـوع اطالعـات مـورد …

کاربست علم روانشناسي محیطي در معماري و طراحي شهري با …

پژوهش های انجام شده، به جنبه های روان شناختی و رفتار های مرتبط با این. رویكرد کمتر پرداخته شده است، لذا در این تحقيق تالش شده پيوند ميان. حوزه های …

اصل مقاله 3.91 MB – مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)

به رعایت جنبه های قانونی و اصول اخلاقی توسط مدیران و سازمانها*. استونر، ۱۹۸ … نیست اگر این نوشته، اشاره ها و نشانه های بالا را به عنوان دلایل افزایش نگرانی و. دغدغه های … در طبقه بندی دیگری علم اخلاق وظیفه ی تعیین رفتارهای زشت و نادرست و بد و.

نظریه فرهنگ – اندیشه – blogfa

7 – فرهنگ شامل قواعدی است که تجزیه و تحلیل آن را به روش های علمی ممکن می کند. … تجزیه وتحلیل یک فرهنگ باید شامل جنبه های آشکار وضمنی آن بشود. فرهنگ آشکار … 4 – نقشها : نوعی رفتار است که با توجه به پایگاهها و شغل های خاص جامعه ارتباط دارد. … + نوشته شده در دوشنبه ۱۳۸۸/۱۲/۱۷ساعت 8:2 توسط محمد جواد جهانمرد | آرشیو نظرات …

ارزیابی تأثیر مؤلفه های کیفیت محیطی بر الگوهای رفتاری …

با استفاده از طراحی پرسشنامه و نقشه های رفتاری بر اساس حجم نمونه و تبدیل یافته های کیفی به مؤلفه های کمی از طریق نرم افزار SSPS … جنبه های انسان، فرم شهر در محیطهای شهری فرهنگ، ادرا کی شناخت، بسترهای رفتاری … از این رو این علم معتقد.

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,