ZATM

تحلیل کودکان از داستان های فلسفی و زیبا-تحلیل

تحلیل کیفی محتوای فلسفی برخی از داستان‌های منتخب در …

پژوهش پیش‌ رو بر آن است تا از منظر رویکرد «فلسفه برای کودکان» به تحلیل محتواییِ متن و تصویر چند داستان رایج و در دسترس کودکان، بر پایۀ نظریۀ متیوز، …

داستان هایی برای برنامه فلسفه بزای کودکان مبتنی بر …

یافته‌های این پژوهش، نشان دادکه آثار مورد تحلیل به کفایت و زیبایی پتانسیل آن … تفکر انتقادی، از داستان‌های موجود در ادبیات کودک بهره گیرد، به تحلیل محتوایی از …

ﻫﺎي ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ ﻓﻠﺴﻔﯽ در داﺳﺘﺎن 🙁 ) ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺑﺮاي ﮐﻮدﮐﺎن P4C ﻣﺘﻮ – مقالات

ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺑﺮاي ﮐﻮدﮐﺎن. (. P4C. ): ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ ﻓﻠﺴﻔﯽ در داﺳﺘﺎن. ﻫﺎي. ﻣﺘﻮن ﮐﻼﺳﯿﮏ ادب ﻓﺎرﺳﯽ … ﻣﻨﺪان ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﯾﺎ ﻧﻘﺪ آﺛﺎر ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺑﺮاي ﮐﻮدﮐﺎن … ﻫﺎي زﯾﺒﺎ و ﻋﺠﯿﺒﯽ رﺳﻢ ﻣﯽ. ﮐﻨﺪ.

بررسی زیبایی شناختی کنایه در داستان های فکری کودکان در …

برنامه فلسفه برای کودکان (فبک) در نیل به اهداف خود، از داستان به عنوان یک وسیله … در مقاله حاضر، به روش توصیفی تحلیلی و با بررسی کنایه در قصه های تازه از …

تحلیل محتوای کیفی قصههای صمد بهرنگی به منظور بررسی …

. انتقادی … فلسفه تعلیم و تربیت، دانشگاه خوارزمی تهران. )نویسنده مسئول( … و هدف اصلی. پژوهش. ادبیات. داستانی. کودکان. نقش. ی. مؤثر. و. تعیین. کننده. در. حوزه. تعلیم و … برای خودشان در جاهای خوش آب و هوا قصرهای زیبا و مجلل می. ساخ.

کان دوره خالقیت کود رشد های فکری فیلیپ کم بر تاثیر …

آزمون و. با استفاده از گروه کنترل. و دوره پیگیری برای گروه آزمایش بود. برای. تحلیل داده. ها از آزمون ک. وواریانس … علمی، زیبایی. شناسی و تکن … داستان. های فلسفی فیلیپ. ک. م بر خالقیت کودکان دوره آمادگی. ت. اثیر. دارد ؟ ✓. آیا تاثیر آموزش داستان.

نقدی بر داستان های فکری در برنامه درسی – فصلنامه نقد کتاب …

برنامــه فلســفه بــرای کــودکان و نوجوانــان مدتــی اســت کــه از ســوی مــدارس و سـایر مراکـزی کـه در حـوزه تعلیـم و تربیـت کـودک کار میکننـد و نیـز از سـوی دانشـگاهها …

ﻫﺎي ﻛﻮدﻛﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻫﺎي ﺗﻔﻜّﺮ اﻧﺘﻘﺎدي در داﺳﺘﺎن ﺑﺮرﺳ

ﺧﻴﺮ و اﮔﺮ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ، در ﻛﺪام ﻳﻚ از ﻋﻨﺎﺻﺮ داﺳﺘﺎن، دﻳﺪه ﺷﺪه اﺳـﺖ . ﺟﺎﻣﻌـﻪ … ﻫﺎي ﺗﻔﻜّﺮ اﻧﺘﻘﺎدي اﺳﺘﺎﻧﺪارد از ﻧﻈﺮ ﭘﻞ را ﺑﻪ ﺷﺮح … ﻛﻮدك را از ﻣﻨﻈﺮ ﻓﻠﺴﻔﻲ ﻧﻘﺪ و ﺗﺄوﻳﻞ و آﻣﻮزه … زﻳﺒﺎ ﻣﺜﻞ ﭘﺮواﻧﻪ.

تحلیل و نقد کتاب کودک و نوجوان | کتابک

در تحلیل و نقد کتاب‌های کودک و نوجوان باید به متن کتاب، ترجمه، تصویرگری، تناسب … رویارویی فقدان و میل با مرگ و زندگی، در داستان‌های پرنده قرمز و فضانوردها در … درون‌مایه‌ی داستان عاشقانه است و موضوع عشق دوره نوجوانی را در بستر اجتماعی مانند …

نقد انحصارگرایی روشی در طرح فرهنگی «فلسفه و کودک»- …

خبرگزاری تسنیم: برنامه فلسفه برای کودکان پارادایم تازه‌‌ای می‌سازد، ولی … وی داستانهای رسالة الطیر و سلامان و ابسال را به رشته تحریر درآورده است. … جامی همان داستان سلامان و ابسال را به زیبایی مسحورکننده‌‌ای به نظم کشیده که حاوی …

نوشته‌های مرتبط با مقاله‌ها و نوشته‌های فلسفه برای کودک | آموزک

بررسی و تحلیل برنامه فلسفه برای کودکان و نوجوانان با نظر به میزان ابتنای آن بر … مضامین فلسفی در داستان های متون کلاسیک ادب فارسی ( بخش پایانی) … کودک می‌تواند در محیطی که این دستگاه‌ها در آن با فضاسازی زیبا و هیجان‌آور تعبیه‌ شده وارد و …

اصل مقاله 393.06 K

۵ انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش چک لیست بوده و برای تحلیل … داستان های کودک به مولفه هویت فرهنگی در سه مقطع زمانی بررسی شده، یکسان نیست.

معرفی و نقد داستان کودک – زندگی خرد است

تصاویری به غایت زیبا و کامل که کودک حتی با همان تصاویر کتاب می تواند داستان … بادکنک و اسب ابی مجموعه ای از داستان های کوتاه شاعرانه و فلسفی است که تخیل …

کتاب داستان های فکری برای کودکان ایرانی (2) اثر رضا علی …

اﻓﺰودن ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ. توضیحات: انتشارات یار مانا منتشر کرد: آموزش فلسفه به کودکان،از جمله مباحثی است که در سال های اخیر،در کشور ما به طور ویژه مورد توجه قرار گرفته …

فهرست کتابهای معرفی شده در تایم – تقویم

یالوم که روانکاوی با علایق فلسفی است، در این رمان به شرح زندگی و فلسفه، متفکر نامدار … بی شک اروین یالوم نامدارترین نویسنده داستانهای روانکاری در جهان امروز است. … این مجموعه مستند، یک اثر فوق العاده زیبا، جذاب و آموزنده برای درک مفاهیم دانش پیشرفته امروز … این مجموعه منتخب شورای کتاب کودک با رتبه چهار ستاره شده است.

نقد زیبایی شناسی – ترویج کتابخوانی – blogfa

به نام باغبان آفرینش تحلیل زیبایی شناسی کتاب حرف آباد نوشته علی خانجانی … در چه بستر و زمینه‌ای می توان به نقد زیبایی‌شناسی ادبیات کودک پرداخت و حاصل و برآیند … «بحث فلسفه ی هنر و زیبایی‌شناسی،یکی از آن موضوعات نهایی است که به تازگی … در حرف‌آباد فضا مثل داستانهای فانتزی و افسانه‌ها تخیلی نیست،اما خلاقیت …

نقد و بررسی کتابهای کودکان پیرامون زندگی معصومان(علیهم …

در ادامه برآنیم تا پیرامون نکاتی دیگر، آن کتابها را مورد نقد و بررسی قرار دهیم. … در کتاب پنج تن آل عبا، نوشته آقای داستانی بنیسی (ص 24) حدیث شریف کساء به طور … بعلاوه که نمی توان فلسفه ازدواجهای پیامبر را برای کودکان تشریح کرد. … را در قالبهای زیبا به کودکان عرضه کنند و ناشایسته ترین بهره های سیاسی و اخلاقی را عاید …

نقد و بررسی دیدگاه های جمال زاده درباره زنان ایرانی

مهمترین مضامین مطرح شده در داستانهای جمالزاده، مضامین اجتماعی و سیاسی است. … از آنجا که جمالزاده در دوره کودکی محیط و فرهنگ ایران عصر مشروطه را از نزدیک دیده و با … زنان در داستانهای جمالزاده، به نقد و بررسی دیدگاه های او درباره زن ایرانی پرداخته شود. … جا داشت نویسندة دور از وطن، گاه به زیبایی های ایران نیز توجه می کرد و می دید که سر …

هفتمین همایش ادبیات کودک برگزار می‌شود / ارائه تازه‌های نقد و …

هفتمین همایش دانشگاهی ادبیات کودک (تازه‌های نقد و نظریه ادبیات کودک) … نگاه به کتاب‌های تصویری در جنبش فلسفه برای کودکان» به سخنرانی می‌پردازد. … و نوجوانان» برگزار می‌شود که دکتر مصطفی صدیقی به تحلیل رمان زیبا … روایت داستان‌های بازنویسی شده شاهنامه برای کودکان و نوجوانان (بررسی موردی …

داستان و رمان روانشناسی – کتابراه

کودک و نوجوان … زیبایی · رژیم و تناسب اندام · مسائل جنسی و زناشویی · فنی و مهندسی … کتاب صوتی وقتی نیچه گریست رمانی فلسفی، هیجان انگیز، معمایی و سرشار از … یالوم در کتاب وقتی نیچه گریست، به شرح داستانی خیالی از روزهای جوانی و بیماری … اصلی این فلسفه از جمله پوچی، مرگ، انزوا را در داستان‌های این اثر گنجانده است.

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,