ZATM

تحلیل کودکان از داستان های فلسفی و زیبا

ﻫﺎي ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ ﻓﻠﺴﻔﯽ در داﺳﺘﺎن 🙁 ) ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺑﺮاي ﮐﻮدﮐﺎن P4C ﻣﺘﻮ – مقالات

داﺳﺘﺎن. ﻫﺎي. ﻣﺘﻮن ﮐﻼﺳﯿﮏ ادب ﻓﺎرﺳﯽ. ﺑﻪ ﻗﺼﺪ اﺳﺘﻔﺎده. در ﺑﺮﻧﺎﻣ. ﮥ. ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺑﺮاي ﮐﻮدﮐﺎن … ﺑﺎ ﻧﻘﺪ ﻣﺤﺘﻮاي داﺳﺘﺎﻧﯽ ﻟﯿﭙﻤﻦ اﺳﺘﻔﺎده از آن را ﺑﺮاي ﺳﺎﯾﺮ ﺟﻮاﻣﻊ … ﻫﺎي زﯾﺒﺎ و ﻋﺠﯿﺒﯽ رﺳﻢ ﻣﯽ. ﮐﻨﺪ.

تحلیل کیفی محتوای فلسفی برخی از داستان‌های منتخب در …

پژوهش پیش‌ رو بر آن است تا از منظر رویکرد «فلسفه برای کودکان» به تحلیل محتواییِ متن و تصویر چند داستان رایج و در دسترس کودکان، بر پایۀ نظریۀ متیوز، …

ﺗﻔﮑﺮ ادﺑﯿﺎت داﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻘﺶ آن در رﺷﺪ – تفکر و کودک – پژوهشگاه …

ﻫﺎ، درك رواﺑﻂ ﻋﻠﺖ و ﻣﻌﻠﻮﻟﯽ، ﮐﺸﻒ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻔـﺎﻫﯿﻢ،. و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ. ﮔﯿﺮي درﺳﺖ از … ﮐﻪ داﺳﺘﺎن. ﻫﺎي ادﺑﯽ. اي ﮐﻪ ﺧﺎرج از ﭼ. ﻬـ. ﺎرﭼﻮب ﻓﻠﺴـﻔﻪ ﺑـﺮاي ﮐﻮدﮐـﺎن ﺗﻬﯿـﻪ ﺷـﺪه. اﻧـﺪ ﻧﯿـﺰ. ﻣﯽ. ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﭘﯿﺸﺒﺮد ﺗﻔﮑﺮ ﮐﻮ.

بررسی زیبایی شناختی کنایه در داستان های فکری کودکان در …

صاحب نظران فبک، بیشتر تلاششان متوجه کودک، فلسفه و نظریه های تربیتی بوده … یکی از صنایع لفظی و معیارهای زیبایی سخن، «کنایه» است که داستان های کودک از آن … در مقاله حاضر، به روش توصیفی تحلیلی و با بررسی کنایه در قصه های تازه از …

نوشته‌های مرتبط با مقاله‌ها و نوشته‌های فلسفه برای کودک | آموزک

بررسی و تحلیل برنامه فلسفه برای کودکان و نوجوانان با نظر به میزان ابتنای آن بر … مضامین فلسفی در داستان های متون کلاسیک ادب فارسی ( بخش پایانی) … کودک می‌تواند در محیطی که این دستگاه‌ها در آن با فضاسازی زیبا و هیجان‌آور تعبیه‌ شده وارد و …

مضامین فلسفی در داستان‌های متون کلاسیک ادب فارسی ( بخش …

هدف از پژوهش حاضر بررسی مضامین فلسـفی داستان‌های متـون کلاسـیک ادب … ترجمه یا نقد آثار فلسفه برای کودکان تلاش کرده‌اند تا به توسعه این برنامه در … متنوع فلسفی چون معرفت شناسی، متافیزیک، زیبایی شناسی، اخلاق، و منطق …

داستان هایی برای برنامه فلسفه بزای کودکان مبتنی بر …

مقاله حاضر برای این که نشان دهد برنامه «فلسفه برای کودکان» می‌تواند جهت … پرورش تفکر انتقادی، از داستان‌های موجود در ادبیات کودک بهره گیرد، به تحلیل محتوایی از … یافته‌های این پژوهش، نشان دادکه آثار مورد تحلیل به کفایت و زیبایی پتانسیل آن …

نقد و بررسی «خاطرات خون‌آشام عاشق» و … از منظر برنامۀ فلسفه …

در پژوهش حاضر با توجه به رویکرد برنامۀ فلسفه برای کودکان به داستان، با استفاده ازنظر لیپمندربارۀ لزوم برخورداری داستان‌های متناسب برای کاوش …

آﻣﻮزش ﻓﻠﺴﻔﻲ ﻛﻮدﻛﺎن درﻧﻈﺎم ﺗﻌﻠﻴﻢ وﺗﺮﺑﻴﺖ اﺳﻼﻣﻲ

ﺗﻼﺷﻬﺎﻳﻲ در ﺗﺤﻠﻴﻞ وﺑﺮرﺳﻲ وﻣﻌﺮﻓﻲ وﺣﺘﻲ اﺟﺮاي آن ﺑﻪ اﺷﻜﺎل ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮن. ،. ﻣﺎﻧﻨـﺪ اراﺋـﻪ … ﻟﻴﭙﻤﻦ: ، ﺗﻌﻠﻴﻢ وﺗ. ﺮﺑﻴﺖ اﻛﺘﺸﺎﻓﻲ وﺧﻼق، ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي. ،. ﺳﺌﻮال ﻣﺪار. ي،. ﺣـﺬف. ،واﺑﻬﺎم. داﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﻗﺮ. نآ . 1. ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﻲ ﮔﺮوه … ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺑﻪ ﻛﻮدﻛﺎن، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از روﻳﻜﺮدﻫﺎي ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺑﺮاي ﻛﻮدﻛﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﻟﻴﭙﻤﻦ. 1. ﺑـﻪ … ﺟﻮان و ﻳﺎ ﻧﻮﺟﻮان اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان رﻳﺤﺎﻧﻪ ﺑﻨﺖ اﻟﺤﺴﻴﻦ ﻳﻌﻨﻲ ﮔﻠﻲ دﺧﺖ زﻳﺒﺎ از او ﻧﺎم ﺑـﺮده اﺳـﺖ . ﺑﻴﺮ …

ﻫﺎي ﻛﻮدﻛﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻫﺎي ﺗﻔﻜّﺮ اﻧﺘﻘﺎدي در داﺳﺘﺎن ﺑﺮرﺳ

1386 (. از ﺳﻮي ﺷﻮراي ﻛﺘﺎب ﻛـﻮدك ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان آﺛـﺎر. وﻳﮋه ﺑﺮاي ﮔﺮوه. ﻫﺎي ﺳﻨﻲ. ج«. » ﻣﻌ. ﺮﻓﻲ ﺷﺪه … ﻛﻮدك را از ﻣﻨﻈﺮ ﻓﻠﺴﻔﻲ ﻧﻘﺪ و ﺗﺄوﻳﻞ و آﻣﻮزه. ﻫﺎ و روﻳﻜﺮدﻫﺎي … زﻳﺒﺎ ﻣﺜﻞ ﭘﺮواﻧﻪ. ﻧﺎﺻ. ﺮ ﻳﻮﺳﻔﻲ. ﻓﺎﻧﺘﺰي.

کان دوره خالقیت کود رشد های فکری فیلیپ کم بر تاثیر …

آزمون و. با استفاده از گروه کنترل. و دوره پیگیری برای گروه آزمایش بود. برای. تحلیل داده. ها از آزمون ک. وواریانس … علمی، زیبایی. شناسی و تکن … داستان. های فلسفی فیلیپ. ک. م بر خالقیت کودکان دوره آمادگی. ت. اثیر. دارد ؟ ✓. آیا تاثیر آموزش داستان.

دانلود کتاب داستان‌های فلسفی گیتی – هوشنگ اسدزاده – کتابراه

کتاب داستان‌های فلسفی گیتی اثر هوشنگ اسدزاده و سیده مریم طباطبایی ، مجموعه‌ای از 110 داستان … در بخشی از کتاب داستان‌های فلسفی گیتی می‌خوانیم: دختر زیبا و.

کتاب داستان های فکری برای کودکان ایرانی (2) اثر رضا علی …

اﻓﺰودن ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ. توضیحات: انتشارات یار مانا منتشر کرد: آموزش فلسفه به کودکان،از جمله مباحثی است که در سال های اخیر،در کشور ما به طور ویژه مورد توجه قرار گرفته …

چگونه داستان نویسی باعث رشد تفکر فلسفی کودک می شود

این مقاله گزارشی کوتاه از کارگاه داستان نویسی فلسفی است که تابستان … زبان، آرایه های ادبی و خلق رویکردی نوین و زیبایی شناسانه به زندگی توجه شود … پردازان بزرگ غربی این شاخه ی فلسفی اجرا می شود، قابل نقد و تحلیل است.

تحلیل محتوای کیفی قصههای صمد بهرنگی به منظور بررسی …

ادبیات کودک. ان. است، لذا در این مقاله که به روش پژوهش. تحلیل. محتوا. انجام. شده. ، ضمن بررسی … فلسفه تعلیم و تربیت، دانشگاه خوارزمی تهران. )نویسنده مسئول( … پرورش تفکر انتقادی. از راه. داستان. ،. یکی از موضوعات و کانون. های توجه. نظام. های تعلیم و. 1. … برای خودشان در جاهای خوش آب و هوا قصرهای زیبا و مجلل می. ساخ. تند و هرگز به …

بررسی زیبایی‌شناختی کنایه در داستان‌های فکری کودکان در …

برنامۀ فلسفه برای کودکان (فبک) در نیل به اهداف خود، از داستان به‌عنوان یک وسیلۀ … یکی از صنایع لفظی و معیارهای زیبایی سخن، «کنایه» است که داستان‌های کودک از آن … در مقالة حاضر، به روش توصیفی ـ تحلیلی و با بررسی کنایه در قصههای تازه از …

فلسفه برای کودک یعنی چه؟/ لطفا فکر کردن و اندیشیدن را به …

تربیتی برنامه آموزش فلسفه برای کودکان …

گزارشی از کارگاه یک روزه تدوین داستان های فبک (p4c)

کتاب های درسی برنامه فلسفه برای کودکان و نوجوانان شامل داستان هایی برای این … بخشی از داستان لیزا مؤلفه هایی از این داستان را بررسی و اخلاق و زیبایی شناسی را دو … با عنوان «نقد وبررسی راهنمای داستان های خارجی فبک» ارائه کرد و گفت: «فلسفه …

اصل مقاله 393.06 K

۵ انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش چک لیست بوده و برای تحلیل … داستان های کودک به مولفه هویت فرهنگی در سه مقطع زمانی بررسی شده، یکسان نیست.

معرفی و نقد داستان کودک – زندگی خرد است

تصاویری به غایت زیبا و کامل که کودک حتی با همان تصاویر کتاب می تواند داستان … بادکنک و اسب ابی مجموعه ای از داستان های کوتاه شاعرانه و فلسفی است که تخیل …

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,